Oferta

Nie tylko wysokie kalifikacje zawodowe naszych pracowników, ale również otwartość na zróżnicowane potrzeby, oczekiwania i problemy, z którymi zgłaszają się do nas Klienci sprawia, że szczecińskie biuro rachunkowe Lerit jest w stanie wspierać Państwa na różnych płaszczyznach. Doskonale zdajemy sobie sprawię z tego, iż nowoczesna księgowość nie zamyka się jedynie w obszarze obsługi kadrowo-płacowej, ale wymaga również innych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb działań.


Usługi księgowe, które Państwu proponujemy, zarówno w swojej rozpiętości jak i formie realizacji, służą usprawnieniu i wzmocnieniu struktury przedsiębiorstw. Z ich szczegółowym zarysem mogą się Państwo zapoznać poniżej. Cennik uzależniony jest od zakresu współpracy. Jesteśmy przekonani, że gotowość do efektywnego działania, która wyróżnia nasze biuro rachunkowe, jest atutem, który pozwoli Państwu pozostawić w naszych dłoniach sprawy i zadania ważne dla Państwa firmy.

 

 

 

Ewidencje ryczałtowe i karty podatkowe

Profesjonalna ewidencja ryczałtowa oraz ewidencja kart podatkowych pozwoli na systematyczne, zgodne z wymogami zawartymi w ustawie prowadzenie dokumentacji. Zlecenie tego zadania pracownikom biura rachunkowego Lerit pozwoli Państwu skupić się na tym, co dla przedsiębiorstwa jest naprawdę istotne. W ramach stałej obsługi ewidencyjnej podejmujemy się również  dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

 

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • Rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym 

Księgi przychodów i rozchodów

Powierzenie naszemu zespołowi specjalistów prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów pozwoli Państwu zadbać o prawidłową realizację podstawowych działań rachunkowych, a w tym: prowadzenie rejestru środków trwałych i nietrwałych, sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji (PIT-5, VAT), prawidłowe prowadzenie bieżącej ewidencji. Możliwe jest także zlecenie audytu formalno-rachunkowego (ocena pod kątem poprawności).

 

 • Bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • Weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie rejestru VAT
 • Przygotowywanie miesięcznych deklaracji PIT-5, deklaracji ubezpieczeniowych, oraz deklaracji VAT
 • Przekazywanie Zlecającemu wyliczonych należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego

 Kadry i płace

W ramach obsług kadrowo-płacowej specjaliści z biura rachunkowego Lerit podejmują się zarówno realizacji cyklicznych, standardowych działań (m.in. sporządzanie miesięcznych list płac, naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy), jak również tych, które wymagają zaangażowania oraz doskonałej organizacji pracy (m.in. zgłaszanie wszelkich zmian do ZUS, kontrola terminów związanych z zatrudnieniem pracowników).

 

 • Przygotowywanie oraz przekazywanie informacji do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego osób zatrudnionych
 • Zakładanie, kompletowanie, bieżące prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji osobowej pracowników zatrudnianych przez zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych
 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia
 • kontrola terminów związanych z zatrudnieniem (badania lekarskie, kończące się umowy, szkolenia BHP)
 • przygotowanie umów o prace , dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy,  oraz świadectw pracy
 • zgłaszanie wszelkich zmian do ZUS dotyczących pracowników
 • Sporządzanie obowiązkowych deklaracji do ZUS oraz urzędu skarbowego
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz przekazywanie informacji o kwotach przelewów, jakie należy przygotować do ZUS oraz urzędu skarbowego
 • Sporządzanie zestawień statystycznych do GUS
 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji,   umowy o używanie samochodu, telefonu do celów służbowych

Księgi handlowe

Jeden z obszarów współpracy z Klientem wyznaczają księgi handlowe. Ich prowadzenie – włącznie z zakładaniem i opracowywaniem – wiąże się z koniecznością podejmowania konkretnych kroków. Powierzenie tego zadania specjalistom pozwoli zatroszczyć się o jego prawidłową realizację – także w obszarze bieżących zapisów wprowadzanych do księgi, jak i precyzyjnej weryfikacji dokonanych uprzednio czynności formalnych.

 

 • Opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • Weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • Bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie comiesięcznych wydruków dziennika oraz zestawienia obrotów i sald
 • Zakładanie i prowadzenie rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP
 • Sporządzanie i składanie wszelkich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych
 • Zamykanie roku obrotowego oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, informacji dodatkowej oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • Reprezentacja Zleceniodawcy w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w innych instytucjach budżetowych w zakresie objętym zleceniem
 

Pozostałe usługi

W ofercie obejmującej pozostałe, niewymienione powyżej usługi nasi Klienci znajdą możliwość współpracy na różnych płaszczyznach. Tak nasza obecność w trakcie zakładania działalności, jak i jej likwidowania pozwoli zoptymalizować koszty oraz skrócić czas realizowanych czynności. Świadczymy również usługi doradcze związane z tematyką podatkową, które ukierunkowane są na wypracowanie i wdrożenie korzystnych dla Klientów optymalizacji.

 

 • Pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie wybrania formy opodatkowania
 • Opracowywanie wniosków kredytowych, leasingowych
 • Wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 • Możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta